Integritet & Säkerhet

 

 • Vanderbilts engagemang för skydd av datasäkerhet
 • "Cookies" - information som lagras automatiskt i din dator
 • Personuppgifter
 • Ändamål
 • Begränsning av ändamålet
 • Data från kommunikation eller användning
 • Automatisk insamling av ej personrelaterade data
 • Barn
 • Säkerhet
 • Länkar till andra webbsidor
 • Ändring och borttag av personuppgifter

 

Vanderbilts engagemang för skydd av datasäkerhet

Att skydda säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter är en viktig fråga för Vanderbilt. När vi bedriver vår verksamhet följer vi därför alltid gällande lagbestämmelser om skydd för personuppgifter och datasäkerhet. Vi hoppas att beskrivningen nedan ska

hjälpa dig att förstå vilka data som Vanderbilt får samla in, hur Vanderbilt använder och skyddar dessa data och vem vi får sprida dem

till.

 


"Cookies" - information som lagras automatiskt i din dator

Vanderbilt använder sig av så kallade cookies. En cookie är en datafil som lagras i din dator och när du besöker våra webbsidor lagras

vissa data i din dator i form av en "cookie" så att vi automatiskt känner igen din dator nästa gång du besöker oss. Vanderbilt använder

cookies bland annat för att anpassa webbsidan så att den passar dina intressen bättre eller genom att ditt lösenord lagras i en cookie

så att du inte behöver skriva in det på nytt varje gång. Om du inte vill tillåta lagring av, eller inte vill ha några cookies på din dator kan du

konfigurera din webbläsare så att alla cookies på datorns hårddisk raderas eller blockeras eller så att du får en varning innan en cookie

lagras.

 


Personuppgifter

Via våra webbsidor samlar Vanderbilt inte in några personuppgifter från dig (t.ex. ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller din

e-postadress) om du inte själv väljer att meddela dem till oss (t.ex. genom registrering eller i enkäter) eller ger oss ditt tillstånd, eller om

inte detta i övrigt är tillåtet enligt de lagar och förordningar som gäller för skyddet av dina personuppgifter.

 


Ändamål

När du meddelar oss dina personuppgifter använder vi dem normalt för att svara på dina frågor, effektuera din beställning eller ge dig

tillgång till specifika uppgifter eller erbjudanden. När det gäller att stärka vår kundrelation till dig gäller följande:

 • Vi får lagra och bearbeta dina personuppgifter och delge dessa till andra bolag inom Vanderbiltkoncernen så att vi kan få en bättre

       förståelse för dina affärsbehov och förbättra våra produkter och tjänster.

 • Vi (eller en tredje part som fungerar som vårt ombud) får använda dina personuppgifter för att kontakta dig angående erbjudanden

       från Vanderbilt som kan vara till nytta för din affärsverksamhet eller för att genomföra Internet-enkäter som ger oss bättre förståelse

       för våra kunders behov.

Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas som stöd för vår affärsrelation (i synnerhet direktreklam eller marknadsundersökningar)

har vi full respekt för detta. Vi kommer inte att sälja eller på annat vis marknadsföra dina personuppgifter till utomstående, med undantag

för Vanderbilts dotterföretag.

 


Begränsning av ändamålet

Vanderbilt kommer att samla in, använda eller yppa personuppgifter som du lämnat via Internet enbart för de ändamål som uppgetts för

dig, dock med följande undantag:

 • Om personuppgifterna ska användas för något ytterligare ändamål som har direkt samband med det ursprungliga ändamål för vilket

       personuppgifterna samlats in.

 • Om personuppgifterna behövs för att utarbeta, förhandla om eller sluta ett avtal med dig.
 • Om personuppgifterna krävs enligt lag eller av behörig administrativ eller juridisk instans.
 • Om personuppgifterna behövs för att utarbeta eller vidmakthålla ett juridiskt käromål eller försvar.
 • Om personuppgifterna behövs för att förhindra bedrägerier eller annan brottslig verksamhet, exempelvis uppsåtliga attacker mot Vanderbilts

       informationssystem.

 


 

Data från kommunikation eller användning

När du använder telekommunikationstjänster för att komma fram till våra webbsidor genereras dina kommunikationsdata (t.ex. din IP-adress)

och användardata (t.ex. uppgifter om början, slut och längd för varje besök och uppgifter om vilka telekommunikationstjänster som du utnyttjade)

automatiskt. De kan eventuellt ha anknytning till dina personuppgifter. Om det föreligger ett tvingande behov av att samla in, behandla och utnyttja

dina kommunikations- och användardata kommer detta att ske i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser för skydd av datasekretessen.

To the top of the page


Automatisk insamling av ej personrelaterade data

När du besöker våra webbsidor får vi automatiskt (dvs. utan föregående registrering) samla in ej personrelaterade uppgifter (t.ex. typ av webbläsare

och operativsystem, namnet på din Internet-domän, antal besök, genomsnittlig tid som du varit inne på sidan och vilka sidor som du har tittat på).

Vi och våra systerdotterbolag världen över får utnyttja dessa uppgifter för att övervaka våra webbsidors attraktionsförmåga och för att förbättra deras

effektivitet och innehåll.

 


Barn

Vanderbilt kommer inte att med vetskap samla in personuppgifter från barn utan att först uppmana dem att inhämta föräldrarnas tillstånd, om

detta krävs enligt gällande lag. Vi kommer att använda eller yppa personuppgifter om barn endast i den utsträckning som detta är tillåtet enligt

lag för att söka föräldrarnas tillstånd enligt gällande lagar och förordningar eller för att skydda ett barn. Vid definitionen av begreppet "barn" tas

hänsyn både till gällande lag och till kulturella sedvänjor.

 


Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller uppsåtlig förstörelse, förlust eller förvanskning och mot obehörigt yppande eller tillträde

tillämpar Vanderbilt tekniska och organisatoriska säkerhetsrutiner.

 


Länkar till andra webbsidor

Vanderbilts webbsidor innehåller länkar till andra webbplatser. Vanderbilt ansvarar inte för sekretessrutiner eller innehåll hos andra webbplatser.

 


Ändring och borttag av personuppgifter

Vanderbilt kommer att på Din begäran lämna skriftligt besked om det förekommer personuppgifter hos Vanderbilt som rör Dig. Vanderbilt reserverar

sig dock för att sådant besked inte kan lämnas om det skulle visa sig vara omöjligt eller innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats. Vanderbilt

kommer också att på Din begäran rätta, komplettera eller radera eventuella fel i Dina personuppgifter. Du har också möjlighet att skriftligen anmäla

att du motsätter Dig behandling av personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring.

Om du har några frågor eller kommentarer som rör Vanderbilts integritet & säkerhetspolicy kan du kontakta oss via se.info@vanderbiltindustries.com.

Vi kommer att tillkännage ändringar i vår policy på den här sidan.