Användarvillkor

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

 

1. Omfattning

2. Tjänster

3. Registrering, lösenord

4. Rätten att använda informationen på Vanderbilts webbplats

5. Immateriella rättigheter     

6. Användarens skyldigheter

7. Länkar till tredje parts webbplatser

8. Ansvarighet för sakliga eller rättsliga brister

9. Ansvarsbegränsning

10. Virus

11. Exportkontroll

12. Personuppgiftsskydd och "cookies"

13. Tilläggsavtal, tvistelösning och lagval

 

 

1. Omfattning

För all användning av denna webbplats, som tillhandahålls av Vanderbilt International (Swe AB) och/eller dess koncernbolag ("Vanderbilt"), gäller följande användarvillkor. Dessa användarvillkor kan utökas, ändras eller ersättas av andra villkor, t.ex. avseende inköp av produkter och tjänster. I och med inloggning, eller i de fall då inloggning inte krävs, då användningen påbörjas, accepterar och godkänner du användarvillkoren i sin aktuella version.

 


2. Tjänster

Vanderbilts webbplats innehåller specifik information och programvara, samt ev. tillhörande dokumentation avsedd för läsning eller nedladdning. Vanderbilt har rätt att när som helst stänga Vanderbilts webbplats helt eller delvis. På grund av Internet och datorsystems beskaffenhet, tar Vanderbilt inte ansvar för att Vanderbilts webbplats alltid är tillgänglig.

 


3. Registrering, lösenord

Vissa sidor på Vanderbilts webbplats kan vara lösenordsskyddade. Som ett skydd för affärstransaktionerna har endast registrerade användare åtkomst till dessa sidor. Vanderbilt förbehåller sig rätten att neka en användare som vill registrera sig. I synnerhet förbehåller sig Vanderbilt rätten att bestämma att det för vissa sidor, som tidigare har varit fritt tillgängliga, krävs registrering. Vanderbilt har när som helst, och utan att motivering krävs, rätt att neka användaren åtkomst till lösenordsskyddade avsnitt genom att blockera dennes användardata (se definition nedan), i synnerhet om användaren

- använder falska uppgifter för att registrera sig;
- verträder dessa användarvillkor, eller försummar sin skyldighet att iakttaga försiktighet vad gäller användardata;
- överträder tillämplig lagstiftning i åtkomsten av eller användningen av Vanderbilts webbplats; eller
- inte har använt Vanderbilts webbplats under en längre tid.

När du som användaren registrerar dig ska du lämna korrekt information och, i det fall att denna information ändras, uppdatera informationen (i möjligaste mån) så fort som möjligt. Användaren ska säkerställa att den e-postadress som han/hon har lämnat till Vanderbilt, alltid är korrekt. Användaren ska även lämna en adress på vilken han/hon kan nås.

Vid registrering kommer du som användare att få en åtkomstkod, som omfattar en användar-ID och ett lösenord ("användardata"). När du sedan loggar in första gången ska du ändra lösenordet, som du fått från Vanderbilt, till ett eget lösenord. Detta lösenord ska endast du känna till.

Det åligger dig som användare att skydda dina personliga användardata från obehörigas nyttjade. Du som användare är även ansvarig för alla transaktioner och andra aktiviteter som utförs under dina användardata. Användaren ska alltid logga ut efter avslutad användning av lösenordsskyddade sidor. Om och i den mån du som användare upptäcker att utomstående missbrukar dina användardata, ska du genast informera Vanderbilt om detta skriftligen. När Vanderbilt fått vetskap om att utomstående har använt en användarens användardata kommer Vanderbilt  att neka åtkomst till den (de) lösenordsskyddade sidan (sidorna) som använts med resp. användardata. För att användaren ska få tillgång igen måste denne ansöka om detta till Vanderbilt eller registrera sig på nytt.

Du som användare kan när som helst skriftligen begära att din registrering upphör, förutsatt att borttagningen inte påverkar fullgörande av ingånget avtal. Om en avregistrering sker, kommer Vanderbilt att ta bort alla användardata och andra data lagrade av användaren som kan identifiera personer. Detta sker så snart som dessa data inte längre behövs.

 


4. Rätten att använda informationen på Vanderbilts webbplats

Användningen av information, programvara och dokumentation, av vilket slag det än må vara, som görs tillgänglig på eller genom Vanderbilts webbplats, lyder under dessa användarvillkor. Även uppdateringar av information, programvara eller dokumentation samt tillämpliga licensvillkor

som tidigare överenskommits med Vanderbilt lyder under dessa användarvillkor. Särskilt avtalade villkor skall ha företräde framför dessa användarvillkor. Användaren får för enskilt bruk (ladda ner) och i icke-kommersiellt syfte använda den information som finns tillgänglig på Vanderbilts webbplats. För all annan användning än för enskilt bruk i icke-kommersiellt syfte (t.ex. mångfaldigande) krävs en separat överenskommelse med Vanderbilt.

Programvara som finns tillgänglig på Vanderbilts webbplats tillhandahålls kostnadsfritt i maskinellt läsbar form, om inte annat framgår av sammanhannget.

Information, programvara eller dokumentation får aldrig mångfaldigas, distribueras, licensieras ut eller på annat sätt upplåtas eller överlåtas till tredje part. Såvida inte tvingande rättsliga bestämmelser medger annat, får användaren inte ändra eller dekompilera vare sig programvaran eller dess dokumentation, eller ta ut delar därav. Användaren får skapa endast en säkerhetskopia av programvaran, om denna kopia krävs för säkerställandet av framtida användning på basis av dessa användarvillkor.

Informationen, programvaran och dokumentation är skyddade av immaterialrättslagstiftning. Användaren är skyldig att beakta Vanderbilts rättigheter, och får inte avlägsna, dölja eller ändra alfanumeriska koder, märkningar eller copyright-texter vare sig från informationen, programvaran eller dokumentation, eller från kopior av dessa.

 


5. Immateriella rättigheter

Allt material på Vanderbilts webbplats, inklusive men inte begränsat till text, data, grafik, bilder, varukännetecken etc. skyddas av immaterialrättslagstiftning.

Som användare får du inte (utöver vad som medges enligt dessa användarvillkor) ändra, kopiera, reproducera, upplåta, överlåta, licensiera, komplettera eller på annat sätt använda information, programvara eller dokumentation på Vanderbilts webbplats utan att Vanderbilt skriftligen har medgivit detta.

Förutom de rättigheter till användning samt andra rättigheter som uttryckligen nämns i detta dokument, har inga andra - nu eller i framtiden aktuella - rättigheter överförts till användaren. I synnerhet skall inga patentlicenser anges ha beviljats. Vanderbilt har inte heller någon motsvarande skyldighet att bevilja rättigheter av detta slag.

 


6. Användarens skyldigheter

Vid åtkomst till eller användning av Vanderbilts webbplats, får användaren inte

- skada andra människor, i synnerhet minderåriga, eller kränka deras rättigheter;
- bryta mot allmän moral ;
- kränka rätten till immateriell egendom eller andra liknande rättigheter;
- läsa in innehåll som innehåller ett virus, s.k. Trojan Horse, eller andra program som kan skada data;
- överföra, lagra eller läsa in hyperlänkar eller innehåll som användaren inte har rätt till, i synnerhet då sådana     hyperlänkar eller innehåll   är olagliga eller kränker skyddet för personuppgifter; eller
- distribuera reklam- eller oönskade e-postmeddelanden (s.k. spam) eller oriktiga varningar mot virus, defekter    eller liknande material   och användaren får inte uppmana till deltagande i lotterier, snöbollssystem, kedjebrev, pyramidspel eller liknande aktiviteter via Internet.

Vanderbilt har rätt att när som helst neka åtkomst till Vanderbilts webbplats, i synnerhet om användaren bryter mot förpliktelserna i dessa användarvillkor.

 


7. Länkar till tredje parts webbplatser

Vanderbilts webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbsidor. Vanderbilt kan inte hållas ansvarigt för innehållet på de länkade sidorna. Användaren bär risken för användningen av sådana webbsidor.

 


8. Ansvarighet för sakliga eller rättsliga brister

Vanderbilt ansvarar inte för brister i den information, programvara eller dokumentation, av vilket slag det än må vara, som gör görs tillgänglig kostnadsfritt, på Vanderbilts webbplats. Vanderbilt ansvarar inte heller för att informationen eller programvaran är fullständig, korrekt eller uppdaterad.

Informationen på Vanderbilts webbplats kan innehålla specifikationer eller allmänna beskrivningar gällande de tekniska möjligheterna hos enskilda produkter, som i vissa fall inte är tillgängliga (t.ex. på grund av produktändringar). De önskade egenskaperna hos produkterna ska därför avtalas i det enskilda fallet vid köpetillfället.

 


9. Ansvarsbegränsning

Utöver vad som stadgas ovan är tar Vanderbilt inget ansvar. Vanderbilt ansvarar inte för skador som uppstår till följd av missbruk av information, dokumentation eller programvara som finns tillgänglig på Vanderbilts webbplats. Vanderbilt ansvarar vidare t.ex. inte för skador som uppkommer direkt eller indirekt till följd av nedladdning av filer. Detta gäller såvida inte annat framgår av tvingande lag, exempelvis produktansvarslagstiftning eller i händelse av uppsåt, grov oaktsamhet, personskada, dödsfall eller underlåtenhet att uppfylla garanterade egenskaper.

 


10. Virus

Även om Vanderbilt alltid bemödar sig om att hålla Vanderbilts webbplats fri från virus, kan Vanderbilt inte garantera att den är virusfri. Användaren skall, för sin egen skull, vidtaga erforderliga säkerhetsåtgärder och ska använda en virusscanner före nedladdning av all slags information, programvara eller dokumentation.

 


 11. Exportkontroll

Exporten av viss information, programvara och dokumentation kan - på grund av sin natur, avsett bruk eller slutlig destination - vara underkastad godkännande. Användaren skall strikt beakta de exportbestämmelser som gäller för information, programvara och dokumentation, i synnerhet avseende EU-länderna samt enskilda EU-medlemsstater och USA. Vanderbilt skall märka information, programvara och dokumentation med avseende på svenska och EU-länders exportkontrollistor och U.S. Commerce Control List.

Användaren skall speciellt kontrollera och verifiera att

- informationen, programvaran och dokumentationen inte används i syften som rör rustningsändamål, kärnteknik eller vapen;
- leverans inte sker till något företag eller person, som listas i U.S. Denied Persons List (DPL), av varor, programvara eller teknik med ursprung i USA;
- leverans av icke-licensierade varor med ursprung i USA inte sker till något företag eller person listad i U.S. Warning List, U.S. Entity List eller U.S. Specially Designated National List;
- leverans av varor inte sker till något företag eller person som listas i Specially Designated Terrorists List, Foreign Terrorist Organizations List,   Specially Designated Global Terrorists List eller i EU:s Terrorists List; eller att
- leverans inte sker till mottagare inom militären;- s.k. Early Warning-instruktionerna från resp. myndighet beaktas

Åtkomst till programvara, dokumentation och information på Vanderbilts webbplats skall ske endast om åtkomsten uppfyller ovannämnda kontroller och garantier. På begäran kan Vanderbilt informera användaren om relevanta kontaktställen för ytterligare information

 


12. Personuppgiftsskydd och "cookies"

Vid bearbetning av personrelaterad data som Vanderbilt får tillgång till när du använder Vanderbilts webbplats följer Vanderbilt personuppgiftslagen (PUL) och dokumentet Integritet & säkerhet som finns på Vanderbilts webbplats.

 


13. Tilläggsavtal, tvistelösning och lagval

Tilläggsavtal kräver skriftlig form för giltighet. Tvister eller krav avseende tolkningen och tillämpning av dessa användarvillkor ska avgöras av svensk allmän domstol och enligt svensk rätt. De enskilda sidorna på denna webbplats, http://se.spiap.com, drivs och administreras av Vanderbilt International (Swe AB) och/eller dess koncernbolag. Sidorna uppfyller tillämplig lagstiftning i det land där det ansvariga företaget har sitt säte. Vanderbilt tar inget ansvar för att information, programvara och/eller dokumentation på Vanderbilts webbplats är lämplig eller tillgänglig för läsning eller nedladdning på platser utanför respektive land. Om användare kopplar upp sig till Vanderbilts webbplats från plats utanför respektive land, är användaren ensamt ansvarig för uppfyllande av gällande lokal lagstiftning. Om så skulle vara fallet, och användaren vill sluta avtal med Vanderbilt, hänvisar Vanderbilt användaren till respektive koncernbolag.

Förenta Nationernas konvention av den 11 april 1980 om internationella köp (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG) gäller inte för dessa användningsvillkor.

Om du har några frågor eller kommentarer som rör Vanderbilts användarvillkor kan du kontakta oss.

Vi kommer att tillkännage ändringar i våra användarvillkor på den här sidan.